Гласувайте за нас

Вход за потребители

Условия

Share

 Untitled

Деловите отношения между Консулт Груп ООД и Клиентите се основават на конкретни ангажименти поети от страните, на   добросъвестността и взаимното доверие, на утвърдените правила и практика. Всички услуги се извършват в съответствие със съществуващото законодателство, с грижа за защита на интересите на Клиента при опазване на конфиденциалния характер на   предоставената от него информация.

Счетоводните пакети под запазената търговска марка Неоконсулт се предлагат на абонаментен принцип и зависят от обема и сложността на работа и критерии, които търпят развитие съобразно промените в пазара и законодателството. Когато параметрите определени със спецификациите на месечни пакети от счетоводни услуги Неоконсулт - Браво, и Неоконсулт - Класик са надвишени, доплащането към цената на пакета се формира по избор на база почасова ставка или на база обработен документ в съответствие с действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.

Изготвянето на Индивидуални принципи за водене счетоводната политика на предприятието, Индивидуален сметкоплан, Счетоводен амортизационен план, Данъчен амортизационен план, изготвянето на Годишен финасов отчет в съответствие с възприетата форма и организация за водене на счетоводството, попълване на годишните статистически документи, годишна декларация по ЗОДФЛ или ЗКПО се заплащат отделно по действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.

Размера на цените е функция от обема и сложността на конкретната работа, както и времето, за което Клиента желае извършването на услугите.

Цената се определя след предварително запознаване със съответната документация, имаща отношение към услугата.

Забележка:

  • Възможно е договаряне на индивидуален счетоводен пакет от услуги;
  • "Документ" е една счетоводна статия/проста или сложна до 5 реда/;
  • "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  • "СОЛ" - самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и /или занаятчийска дейност; лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; и земеделските производители и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред/чл.4,ал.3,т.1,т.2,т.4 от КСО/;
  • Всички цени са в български левове.Окончателната цена се определя в рамките на ценовия диапазон за съответния пакет услуги след конкретна преценка на сложността и предполагаемия обем от работа;
  • Консулт Груп ООД си запазва правото да сключва договори и извършва услуги при условия и цени различни от посочените.


projects

 

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право. Публикуваната информация е за лично ползване. Копиране, публикуване, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния й вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след писмено наше съгласие. При цитирането на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на www.cgroupbg.com . Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

 

Независимо, че се правят всички усилия, за да се поддържа точността на информацията на този уеб сайт, Консулт Груп ООД не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея, без изрично наше потвърждениe. Консулт Груп ООД не носи отговорност ако настоящият сайт временно е недостъпен, поддържането му бъде прекратено или сайтът бъде преместен на друг домейн или сървър.

 

 

Welburg