Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

Дейности

     
schetovodstvo

     

      Текущо водене на счетоводството  на ЕТ, ЕООД, ООД, самоосигуряващи се лица

     /на абонаментен принцип чрез предлагане на специализирани пакети от счетоводни услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ, или по индивидуален договор /

     Дейността може да включва следните услуги:

 • организиране формата на счетоводство;
 • формиране принципите на индивидуалната счетоводна политика;
 • изготвяне методика на документооборота и счетоводното обслужване;
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • изготвяне на амортизационен план и месечно начисляване на амортизации;
 • месечна обработка и осчетоводяване на приходно-разходната документация;
 • изготвяне на разчетно-платежна ведомост и месечно начисляване на заплати и хонорари;
 • месечно начисляване разходите за осигуровки и подаване декларации в НОИ;
 • начисляване на дължимите авансови вноски на данъци към бюджета;
 • представяне на подготвента информация по ЗДДС в ТП на НАП;
 • попълване на банкови документи за дължимият ДДС за съответния период;
 • съставяне на Хронологичен опис на операциите,Главна книга,Оборотна ведомост,Справка за наличните стоково-материални ценности,Справка за наличните средства по банковата сметка,Справка за прогнозните финансови резултати към определен отчетен период.
 • съставяне на междинни финансови отчети.

 

Годишно счетоводно приключванеosigurovka

      Дейността може да включва следните услуги:

 

 • извършване преоценка на активите, пасивите и разчетите;
 • извършване на инвентаризация;
 • изготвяне на баланс, отчет за приходи и разходи, справка за паричния поток, справка за собствения капитал;
 • заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител /когато закона го изисква/;
 • изготвяне и подаване на годишни статистически форми за НСИ;
 • изготвяне на служебни бележки на работниците и служителите за получени хонорари и заплати и внесените осигурителни вноски върху тях;
 • годишно изравняване на осигурителните вноски;
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации;
 • изготвяне на необходимите банкови документи.

 

 

Други счетоводни услугиceni

       Дейността може да включва:

 

 • еднократни счетоводни услуги по заявка на клиента /изготвяне на калкулация, справка и др.
 • консултации по въпроси свързани със счетоводството.

 

 

 

Анализ на текущото състояние и постигнатите резултати:

razvitie
Дейността включва анализ чрез специализираният пакет от услуги под   запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ Лидер или конкретни услуги, които може да включват:

 • обща оценка на приходите;
 • обща оценка на разходите;
 • анализ на разходите за организация и управление;
 • анализ на разходите по икономически елементи;
 • анализ на ликвидността и финансовото състояние;
 • анализ на задълженията към доставчиците;
 • анализ на рентабилността на собствения капитал.

 

Администриране на разчетите с персонала, администриране на данни,

регистри и др. с различни държавни институции.uslugi

Дейността може да се извършва по индивидуална заявка или чрез специализирани пакети от услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ:

 • администриране на разчети с персонала в т.ч. изготвяне на документи за изплащане на работни заплати и хонорари, платежни нареждания и декларации, внасяне на дължимите осигуровки и данъци, представяне на декларации в ТП на НАП;
 • изготвяне на трудови и граждански договори;
 • изготвяне и водене на лично досие на работници и служители;
 • изготвяне на длъжностни характеристики;
 • годишна заверка на осигурителни книжки в НОИ;
 • изготвяне на правилници за организиране на дейността;
 • документално водене на складови наличности;
 • обслужване на банкова сметка;
 • компютърен набор и текстообработка на документи;
 • поддръжка на офис дейности по конкретно задание.

 

 

Данъчни услуги, данъчно планиране – домашен бюджет

 budjet

       Дейността може да включва следните услуги:

 • • данъчни консултации;
  • изготвяне и подаване на данъчни декларации;
  • изготвяне и подаване на заявления, придружителни писма в ТД на НАП
  • изготвяне и подаване на необходимите банкови документи за внасяне на дължимите данъци;
  • подпомагане при данъчна проверка;
  • консултации при изготвяне на домашния бюджет;
  • консултации и изготвяне на проект за планиране и управление на приходите, разходите и плащанията;
  • формиране и текущо счетоводно водене на домашния бюджет;
  • съвети и съдействие при оценка и продажба на движимо и недвижимо имущество;
  • изготвяне на проекти за съхраняване, поддръжка и увеличение на активите по домашния бюджет.

 obqvi

 

       Осигуряване на информация

 

Дейността включва услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ Инфо или конкретна услуга, по осигуряване на информация за мнения, становища и коментари по определени казуси.

 

 


Услуги за организации с идеална цел:specifika

 

      Дейността може да включва следните услуги:

 • разработване на критерии за членство;
 • разработване на анкети за проучване на конкретни интереси;
 • разработване на тематични планове за дейностите;
 • организиране на мероприятия по определен повод;
 • подготовка на пресконференции;
 • планиране и събиране на членски внос;
 • планиране и отчитане на бюджета на организацията;
 • поддържане на контакти с партньори на организацията от страната и чужбина;
 • цялостна поддръжка на офис дейностите.

 

 

 

Welburg