Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

 Untitled

Деловите отношения между Консулт Груп ООД и Клиентите се основават на конкретни ангажименти поети от страните, на   добросъвестността и взаимното доверие, на утвърдените правила и практика. Всички услуги се извършват в съответствие със съществуващото законодателство, с грижа за защита на интересите на Клиента при опазване на конфиденциалния характер на   предоставената от него информация.

Счетоводните пакети под запазената търговска марка Неоконсулт се предлагат на абонаментен принцип и зависят от обема и сложността на работа и критерии, които търпят развитие съобразно промените в пазара и законодателството. Когато параметрите определени със спецификациите на месечни пакети от счетоводни услуги Неоконсулт - Браво, и Неоконсулт - Класик са надвишени, доплащането към цената на пакета се формира по избор на база почасова ставка или на база обработен документ в съответствие с действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.

Изготвянето на Индивидуални принципи за водене счетоводната политика на предприятието, Индивидуален сметкоплан, Счетоводен амортизационен план, Данъчен амортизационен план, изготвянето на Годишен финасов отчет в съответствие с възприетата форма и организация за водене на счетоводството, попълване на годишните статистически документи, годишна декларация по ЗОДФЛ или ЗКПО се заплащат отделно по действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.

Размера на цените е функция от обема и сложността на конкретната работа, както и времето, за което Клиента желае извършването на услугите.

Цената се определя след предварително запознаване със съответната документация, имаща отношение към услугата.

Забележка:

 • Възможно е договаряне на индивидуален счетоводен пакет от услуги;
 • "Документ" е една счетоводна статия/проста или сложна до 5 реда/;
 • "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
 • "СОЛ" - самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и /или занаятчийска дейност; лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; и земеделските производители и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред/чл.4,ал.3,т.1,т.2,т.4 от КСО/;
 • Всички цени са в български левове.Окончателната цена се определя в рамките на ценовия диапазон за съответния пакет услуги след конкретна преценка на сложността и предполагаемия обем от работа;
 • Консулт Груп ООД си запазва правото да сключва договори и извършва услуги при условия и цени различни от посочените.


projects

 

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право. Публикуваната информация е за лично ползване. Копиране, публикуване, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния й вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след писмено наше съгласие. При цитирането на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на www.cgroupbg.com . Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

 

Независимо, че се правят всички усилия, за да се поддържа точността на информацията на този уеб сайт, Консулт Груп ООД не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея, без изрично наше потвърждениe. Консулт Груп ООД не носи отговорност ако настоящият сайт временно е недостъпен, поддържането му бъде прекратено или сайтът бъде преместен на друг домейн или сървър.

 

 

Share

Дейности

     
schetovodstvo

     

      Текущо водене на счетоводството  на ЕТ, ЕООД, ООД, самоосигуряващи се лица

     /на абонаментен принцип чрез предлагане на специализирани пакети от счетоводни услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ, или по индивидуален договор /

     Дейността може да включва следните услуги:

 • организиране формата на счетоводство;
 • формиране принципите на индивидуалната счетоводна политика;
 • изготвяне методика на документооборота и счетоводното обслужване;
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • изготвяне на амортизационен план и месечно начисляване на амортизации;
 • месечна обработка и осчетоводяване на приходно-разходната документация;
 • изготвяне на разчетно-платежна ведомост и месечно начисляване на заплати и хонорари;
 • месечно начисляване разходите за осигуровки и подаване декларации в НОИ;
 • начисляване на дължимите авансови вноски на данъци към бюджета;
 • представяне на подготвента информация по ЗДДС в ТП на НАП;
 • попълване на банкови документи за дължимият ДДС за съответния период;
 • съставяне на Хронологичен опис на операциите,Главна книга,Оборотна ведомост,Справка за наличните стоково-материални ценности,Справка за наличните средства по банковата сметка,Справка за прогнозните финансови резултати към определен отчетен период.
 • съставяне на междинни финансови отчети.

 

Годишно счетоводно приключванеosigurovka

      Дейността може да включва следните услуги:

 

 • извършване преоценка на активите, пасивите и разчетите;
 • извършване на инвентаризация;
 • изготвяне на баланс, отчет за приходи и разходи, справка за паричния поток, справка за собствения капитал;
 • заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител /когато закона го изисква/;
 • изготвяне и подаване на годишни статистически форми за НСИ;
 • изготвяне на служебни бележки на работниците и служителите за получени хонорари и заплати и внесените осигурителни вноски върху тях;
 • годишно изравняване на осигурителните вноски;
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации;
 • изготвяне на необходимите банкови документи.

 

 

Други счетоводни услугиceni

       Дейността може да включва:

 

 • еднократни счетоводни услуги по заявка на клиента /изготвяне на калкулация, справка и др.
 • консултации по въпроси свързани със счетоводството.

 

 

 

Анализ на текущото състояние и постигнатите резултати:

razvitie
Дейността включва анализ чрез специализираният пакет от услуги под   запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ Лидер или конкретни услуги, които може да включват:

 • обща оценка на приходите;
 • обща оценка на разходите;
 • анализ на разходите за организация и управление;
 • анализ на разходите по икономически елементи;
 • анализ на ликвидността и финансовото състояние;
 • анализ на задълженията към доставчиците;
 • анализ на рентабилността на собствения капитал.

 

Администриране на разчетите с персонала, администриране на данни,

регистри и др. с различни държавни институции.uslugi

Дейността може да се извършва по индивидуална заявка или чрез специализирани пакети от услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ:

 • администриране на разчети с персонала в т.ч. изготвяне на документи за изплащане на работни заплати и хонорари, платежни нареждания и декларации, внасяне на дължимите осигуровки и данъци, представяне на декларации в ТП на НАП;
 • изготвяне на трудови и граждански договори;
 • изготвяне и водене на лично досие на работници и служители;
 • изготвяне на длъжностни характеристики;
 • годишна заверка на осигурителни книжки в НОИ;
 • изготвяне на правилници за организиране на дейността;
 • документално водене на складови наличности;
 • обслужване на банкова сметка;
 • компютърен набор и текстообработка на документи;
 • поддръжка на офис дейности по конкретно задание.

 

 

Данъчни услуги, данъчно планиране – домашен бюджет

 budjet

       Дейността може да включва следните услуги:

 • • данъчни консултации;
  • изготвяне и подаване на данъчни декларации;
  • изготвяне и подаване на заявления, придружителни писма в ТД на НАП
  • изготвяне и подаване на необходимите банкови документи за внасяне на дължимите данъци;
  • подпомагане при данъчна проверка;
  • консултации при изготвяне на домашния бюджет;
  • консултации и изготвяне на проект за планиране и управление на приходите, разходите и плащанията;
  • формиране и текущо счетоводно водене на домашния бюджет;
  • съвети и съдействие при оценка и продажба на движимо и недвижимо имущество;
  • изготвяне на проекти за съхраняване, поддръжка и увеличение на активите по домашния бюджет.

 obqvi

 

       Осигуряване на информация

 

Дейността включва услуги под запазената търговска марка НЕОКОНСУЛТ Инфо или конкретна услуга, по осигуряване на информация за мнения, становища и коментари по определени казуси.

 

 


Услуги за организации с идеална цел:specifika

 

      Дейността може да включва следните услуги:

 • разработване на критерии за членство;
 • разработване на анкети за проучване на конкретни интереси;
 • разработване на тематични планове за дейностите;
 • организиране на мероприятия по определен повод;
 • подготовка на пресконференции;
 • планиране и събиране на членски внос;
 • планиране и отчитане на бюджета на организацията;
 • поддържане на контакти с партньори на организацията от страната и чужбина;
 • цялостна поддръжка на офис дейностите.

 

 

 

Share

Абонамент


Новини, решения, отговори и коментари по актуални теми,
интересна информация за услуги, бонуси и промоции от Програмата за лоялни клиенти. Можете да потвърдите вашия интерес лесно.

Научете първи, ще бъдете в добра компания!

Penguin-Write  

Потвърждавам!

Share

Консулт Груп ООД е дружество с ограничена отговорност регистрирано от СГС през 1996 година.

Нашата мисия е да удовлетворим и надминем очакванията на нашите клиенти, като предлагаме услуги и решения създаващи нова допълнителна стойност на техния бизнес.

Основната ни дейност е да осигуряваме висококачествени счетоводни и данъчно-правни услуги.

Работейки за клиента, ние наблюдаваме бизнеса от позицията на неговата ефективност и переспектива и му предлагаме варианти за решения, които да гарантират конкурентни пазарни позиции и развитие.


Основен принцип от който се ръководим е, че нашите клиенти са най-добрите ни партньори в бизнеса, за които следва да осигурим възможно най-доброто обслужване при високо качество на предлаганите услуги. Нашето правило номер едно е да се стремим към съвършенство във всичко и да довеждаме нещата докрай.

  Консулт Груп
TM , НеоконсултTM са запазена търговска марка на Консулт Груп ООД.Консулт Груп ООД, София 1592, жк. Дружба, бул.Цветан Лазаров 132, ет.3, ап.21
Тел.: 02/ 967 60 65, GSМ: 088 8375665,
e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Share

ПРОМОЦИИ НА КОНСУЛТ ГРУП ООД


За нови клиенти: еднолични търговци и юрдически лица - промоцията е валидна при сключен едногодишен договор:

 За новорегистрирани фирми или новозапочващ бизнес:

 • възможност за един месец безплатно тестване на услугата/100% отстъпка от цената;
 • 10% отстъпка от цената на ползваните пакети за първите три месеца;
 • до 10 часа безплатни консултации за първите шест месеца;
 • безплатно право за участие в едно обучение;
 • безплатна регистрация по ЗДДС.

За действащи/активни/ фирми:

 • 50% отстъпка от цената за първоначална диагностика и преглед на съществуващите към момента счетоводни политики, счетоводно отчитане и състояние на счетоводната документация;
 • 5% отстъпка от цената на ползваните пакети за първите три месеца;
 • до 5 часа безплатни консултации за първите три месеца;
 • безплатно право за участие в едно обучение;

За всички нови клиенти сключили едногодишен договор:

 • без първоначална такса ангажимент;
 • без такса за годишно приключване за първата година;
 • 50% отстъпка от цената за срок до шест месеца, в които предприятието Ви няма дейност или има временни затруднения.

 

 

За всички клиенти на Консулт Груп ООД:

д
опълнителни бонуси  в съответствие с Програмата за лоялни клиенти.

 

Подкатегории

 • Счетоводни пакети

  Счетоводните пакети се предлагат на абонаментен принцип и зависят от обема и сложността на работа и критерии, които търпят развитие съобразно промените в пазара и законодателството. Когато параметрите определени със спецификациите на месечни пакети от счетоводни услуги Неоконсулт - "Мечта", "Браво", "Класик"  са надвишени, доплащането към цената на пакета се формира по избор на база почасова ставка или на база обработен документ в съответствие с действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.
  Изготвянето на Индивидуални принципи за водене счетоводната политика на предприятието, Индивидуален сметкоплан, Счетоводен амортизационен план, Данъчен амортизационен план, изготвянето на Годишен финасов отчет в съответствие с възприетата форма и организация за водене на счетоводството, попълване на годишните статистически документи, годишна декларация по ЗОДФЛ или ЗКПО се заплащат отделно по действащия към момента Ценоразпис на Консулт Груп ООД.

   

   

  Забележка:

  • Възможно е договаряне на индивидуален счетоводен пакет от услуги;
  • "Документ" е една счетоводна статия/проста или сложна до 5 реда/;
  • "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  • "СОЛ" - самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и /или занаятчийска дейност; лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на  неперсонифицирани дружества; и земеделските производители и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред/чл.4,ал.3,т.1,т.2,т.4 от КСО/;
  • Всички цени са в български левове.Окончателната цена се определя в рамките на ценовия диапазон за съответния пакет услуги след конкретна преценка на сложността и предполагаемия обем от работа;
  • Консулт Груп ООД си запазва правото да сключва договори и извършва услуги при условия и цени различни от посочените.
 • Други пакети
 • Коментари и отзиви

   

   

  Резултати и изводи от проведени анкети

  Това което нашите клиенти ценят най-много:

  • Качеството на услугите, които получават.
  • Възможността да ползват широк асортимент от услуги.
  • Действащата организация на работа по повод обслужването на клиентите.
  • Степента на отзивчивост към проблемите, които имат.
  • Бързината на реакция, когато трябва да се решава възникнал проблем.
  • Ползата от предложените решения за отстраняване проблемите.
  • Общата култура на сътрудничество и зачитане на взаимният интерес.
  • Опазване на търговската тайна.

   

 • Работа
 • Новини от Консулт Груп

Welburg