Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

Събития, инициативи и участия

 

 

м.04.2017 г.

Кампанията за деклариране на доходите на юридическите и физическите лица – клиенти на Консулг Груп ООД приключи успешно.

Извършена е пререгистрация на всички действащи към 01.04.2017 г.трудови договори

Консултиран е нов клиент на Консулт Груп ООД - "Зона АРТ-Ериа" ООД гр. София.

 

м.01.2017 г.

 

Квалификационни мероприятия

Участие в семинар на тема "Годишно приключване на 2016 г. Нови моменти в Закона за данък добавена стойност и Закона за корпоративно подоходно облагане за 2017 г."

 

Текущи дейности

  • Подадени декларации по чл.55 от ЗКПО;
  • Подадени данни в НСИ за регулярното изследване "БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЕ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ", което е включено в Националната статистическа програма за 2017 г.
  • Подадени данни за НСИ за регулярното тримесечно изследванеНаети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд“;
  • Подадени данни за НСИ за регулярното тримесечно изследванеДейност на нефинансовите предприятия. 

 

 

м.12.2016 г.

 

Квалификационни мероприятия

 

Участие в семинар на тема "Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти"

 

 

м.11.2016 г.

 

Анкетно проучване мнението на клиентите за услугите предлагани от Консулт Груп ООД

 

 

 

м.10.2016 г.

 

 

25-27.10.2016 г. от 14.00 до 17.00 часа – „Дни на отворените врати” по повод 20 годишнината от създаването на Консулт Груп ООД:

 

-      Безплатни консултации;

 

-      Финансови резултати за деветмесечието на 2016 г.;

 

-      Очаквани финансови резултати за края на годината.    

 

 

05.10.2016 г. – Участие в семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост. Добри практики за развитие на бизнеса”.

 

Управителят на Консулт Груп ООД участва в дискусията по въпросите свързани с:

 

-      защитата на търговската марка;

 

-      как да изградим успешна търговска марка;

 

-      как да оценим и определим приноса на един обект на индустриална собственост в общото бизнес развитие на едно предприятие.

 

 

Професионална поддръжка

 

-      Профилактика на архивиращите системи

 

 

Кариерно развитие

 

-      Нов служител в екипа на Консулт Груп ООД – Ива Руменова Динкова, магистър по счетоводство и одит в нефинансовите предприятия с интереси в областта на финансовото счетоводство.

    

 

 

м.09.2016 г.

 

Професионална поддръжка

-      Функционална диагностика и профилактика на програмата Микроинвест „ТРЗ и личен състав Про” от производителят на софтуера.

-      Абонамент за промени в нормативната база за 2017 г.

 

Кариерно развитие

-      Обявени свободни позиции за длъжностите „отчетник счетоводство” и „счетоводител”

 

Проведено Общо събрание на Консулт Груп ООД – приети Общи насоки за развитието на Дружеството до края на 2016 г.

 

 

м.07.2016 г.

В срок са подадени всички данни за задължените по реда на Закона за статистиката клиенти на Консулт Груп ООД в регулярното изследване "БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЕ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ", което е включено в Националната статистическа програма за 2016 г.

 

 

м.06.2016 г.

Успешно приключиха ревизиите по признаване на осгурителен стаж в Националния осигурителен институт на самоосигуряващите се лица, клиенти на Консулт Груп ООД.

 

 

м.05.2016 г.

Приключи подаването на годишните финансови отчети за 2015 г. на дружествата - клиенти на Консулт Груп ООД в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

 

 

м.04.2016 г.

Приключи подаването на декларации и уведомления за 2015 г. в Дирекция "Инспекция по охрана на труда" по реда на Закона за здравослови и безопасни условия на труд.

 

В  срок успешно завърши годишното данъчно приключване на дейността за 2015 г. на едноличните търговци и физическите лица - клиенти на Консулт Груп ООД; 

 

Консултиран е нов клиент на Консулт Груп ООД - "Алфа груп" ООД гр.Плевен.

 

 

м.03.2016 г.

 

Уебсайта на Консулт Груп ООД /www.cgroupbg.com/ е класиран на второ място за месец март 2016 г. в класацията на BGTOP сайтове в категорията "Бизнес и финанси"; 

 

В  срок успешно завърши годишното данъчно приключване на дейността за 2015 г. на фирмите юридически лица - клиенти на Консулт Груп ООД; 

 

Обслужен е нов клиент на Консулт Груп ООД -Земеделска кооперация за производство и услуги "Изгрев".

 

  

м.02.2016 г.

Уебсайта на Консулт Груп ООД /www.cgroupbg.com/ е класиран на трето място за месец февруари 2016 г. в класацията на BGTOP сайтове в категорията "Бизнес и финанси"; 

Проведено е Общо събрание на  Консулт Груп ООД и е приет е Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 

Приет е нов клиент за услугите предлагани от Консулт Груп ООД -  Едноличното дружество Си.Ти.Дент. амбулаторна индивидуална практика по дентална медицина.

 

 

м.01.2016 г.

Участие в семинари и продуктови обучения касаещи новата нормативна база за 2016 г. :

Експертен анализ на измененията в Закона за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г. в.т.ч новото в Закона, изисквано от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и Съвета

Новият Закон за счетоводството и промените в ЗКПО

Новите промени и актуални проблеми по ЗДДС

Промените в осигурителното законодателство

          Автоматично създаване на болнични в нов електронен формат в сила от   01.01.2016 – софтуерни решения на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro - новости и развитие 

Актуализация на софтуерни продукти - Microinvest ТРЗ и ЛС Pro и ПП Бизнес навигатор

 

 

 

 

Welburg