Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ ШАНС

 

 

Предназначение: Пакета от услуги, е предназначен за фирми с малък документооборот, които изпитват трудности с реализацията на своята дейност и имат силна необходимост от оптимизиране на своите разходи. Пакета от услуги предлага на абонаментен принцип текущо водене на счетоводството в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП/ и Закона за счетоводството при възприета форма на организация - двустранно водене на счетоводните записвания, обработка и предоставяне на информация по ЗДДС, текущо водене на разчети с персонала, с териториалните поделения на НОИ и НАП.

 

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

 

Организация на обработка: ПП"Бизнес навигатор", ПП"Микроинвест - ТРЗ и ЛС Pro".
Начин на предоставяне на информацията: на хартиен / магнитен носител .

 

Цена в лева: 65 лева месечна абонаментна такса, плюс допълнително възнаграждение на база брой обработени счетоводни документи и/или вид извършени услуги.

 

Условия за прилагане на пакета: брой на развиваните стопански дейности-една, брой на касовите апарати-един, брой на банковите сметки-една, брой на асортиментите-до 70, брой на предоставяните за счетоводна обработка документи-до 50 бр. месечно, средномесечен оборот - до 5 000 лв. /за последните 12 месеца/, брой персонал/СОЛ - до две лица.
Пакета от услуги включва:
1. Услуга по мониторинг на документооборота за съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и Закона за данък добавена стойност.
2. Услуга по проверка и контрол относно съдържание и стойност на документираните стопански операции.
3. Услуга по контиране на счетоводни статии.
4. Услуга по електронно въвеждане на счетоводните операции.
5. Услуга по изготвяне на информация относно резултатите от текущата обработка на счетоводните документи чрез съставяне на:
- Хронологичен опис на операциите;
- Главна книга;
- Оборотна ведомост;
- Справка за наличните стоково-материални ценности;
- Справка за наличните средства по банковата сметка;
- Справка за прогнозните финансови резултати към определен отчетен период;
6. Услуга по изготвяне на банкови документи за задължения към бюджета.

При регистрирани по ЗДДС фирми - допълнително:
• услуга по изготвяне на Справка - декларация по ЗДДС, Vies декларация, Дневник за покупките, Дневник за продажбите;
• услуга по изготвяне на информация по ЗДДС на магнитен носител;
• услуга по предоставяне на подготвените документи в ТП на НАП.

При наличие на нает персонал и /или самоосигуряващи се лица - допълнително:
• услуга по изготвяне на разчетно-платежна ведомост за наетите по трудов договор лица;
• услуга по изготвяне на декларации за лицата подлежащи на осигуряване - нает персонал /съдружници или едноличния собственик/;
• услуга по предоставяне на декларациите в ТП на НАП;
• услуга по изготвяне на банкови документи за начислените осигуровки и данъци.

 

 

Точното съдържание , периодичност и цена на предлаганите услуги се конкретизира след анализ на вида и особеностите на стопанската дейност и предявените индивидуални изисквания на клиента.

 


 

 

 

 

Welburg