Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ МЕЧТА

 

 

Предназначение: Пакета от услуги предлага планиране и текущо водене на сметките на СОЛ в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП/ и Закона за счетоводството при възприета форма на организация - счетоводните записвания чрез текущо водене на специфични регистри - книги.
Обхват: самоосигуряващи се лица

 

Организация на обработка: електронни таблици.

 

Начин на предоставяне на информацията: на хартиен/електронен носител.

 

Цена в лева - диапазон : по договаряне

 

Условия за прилагане на пакета: лицето да не е регистрирано по ЗДДС

 

Периодичност на предлагане на услугите: текущо по договаряне

 

Пакета от услуги може да включва:

1. Услуга по планиране на осигурителните и данъчните задължения.
2. Услуга по мониторинг на документооборота за съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и Закона за данък добавена стойност.
3. Услуга по проверка и контрол относно съдържание и стойност на документираните стопански операции.
4. Услуга по отразяване на счетоводни статии в съответните регистри.
5. Услуга по съставяне и водене на счетоводни регистри:
- Касова книга;
- Книга за приходите;
- Книга за разходите;
- Книга за материалните запаси/СМЦ/;
- Инвентарна книга/Книга за дълготрайните активи/;
- Книга за разчетите;
- Справка за движението по банковата сметка;
- Справка за прогнозните финансови резултати към определен отчетен период;
6. Услуга по изготвяне на Справка за наличните стоково-материални ценности.
7. Услуга по изготвяне на банкови документи за задължения към бюджета.
8. Услуга по изготвяне на необходимите документи за внасяне на дължимите данъци и осигуровки.
9. Внасяне на дължимите данъци и осигуровки.
10. Изготвяне и подаване на декларации, заявления придружителни писма в ТД на НАП.
11. Ревизия и заверка на осигурителен стаж и осигурителна книжка в НОИ.
12. Подпомагане при данъчна проверка.

 

 

Точното съдържание , периодичност и цена на предлаганите услуги се конкретизира след анализ на вида и особеностите на стопанската дейност и предявените индивидуални изисквания на клиента.

 

 

 

 

 

Welburg