Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ КЛАСИК

 

Предназначение: Пакета от услуги предлага на абонаментен принцип текущо водене на счетоводството в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП/ и Закона за счетоводствот при възприета форма на организация-двустранно водене на счетоводните записвания.

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД, регистрирани по ЗДДС.

Организация на обработка: ПП"Бизнес навигатор".

Начин на предоставяне на информацията: на хартиен носител.

Цена в лева - диапазон : 155,00 - 235,00

Условия за прилагане на пакета: брой на развиваните стопански дейности-една, брой на касовите апарати-един, брой на банковите сметки-една, брой на асортиментите-до 150, брой на предоставяните за счетоводна обработка документи-до 80 бр. месечно, средномесечен оборот в лева през последните 12 месеца-до 15000 лв.
Пакета от услуги включва:
1. Услуга по мониторинг на документооборота за съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и Закона за данък добавена стойност.
2. Услуга по проверка и контрол относно съдържание и стойност на документираните стопански операции.
3. Услуга по контиране на счетоводни статии.
4. Услуга по електронно въвеждане на счетоводните операции.
5. Услуга по изготвяне на интегрирана информация относно резултатите от текущата обработка на счетоводните документи чрез съставяне на:
- Хронологичен опис на операциите;
- Главна книга;
- Оборотна ведомост;
- Справка за наличните стоково-материални ценности;
- Справка за наличните средства по банковата сметка;
- Справка за прогнозните финансови резултати към определен отчетен период;
6. Услуга по изготвяне на банкови документи за задължения към бюджета

 

Точното съдържание , периодичност и цена на предлаганите услуги се конкретизира след анализ на вида и особеностите на стопанската дейност и предявените индивидуални изисквания на клиента.

Welburg